GODZINY URZĘDOWANIA

Poniedziałek 8:00-16:00
Wtorek 8:00-16:00
Środa 8:00-17:00
Czwartek 8:00-16:00
Piątek 8:00-14:00

Dyżur komornika
środa 14:00-17:00

KANCELARIA DYSPONUJE

KOMORNIK ON-LINE - System umożliwiający wierzycielowi przeglądanie spraw w trybie online

 

CEPIK - Centralna ewidencja pojazdów - elektroniczny dostęp do bazy pojazdów i ich właścicieli

EPU - Elektroniczne Postępowanie Upominawcze - obsługa spraw egzekucyjnych poprzez e-sąd

OGNIVO - System szybkiej wymiany danych z ponad 25 bankami komercyjnym n/t dłużnika

EKW - Elektroniczne Księgi Wieczyste - dostęp do treści księgi wieczystej online.

@ZUS - Przesył zapytań do ZUS drogą elektroniczną

CEIDG - Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

LICYTACJE NIERUCHOMOŚCI

17-07-2023 godz. 11:00 II Licytacja dom jednorodzinny w trakcie budowy Nowe Warpno

 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ  LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

 Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Marcin Figas,  na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że:
dnia 17 lipca 2023r. o godz. 11:00
w budynku Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie mającego siedzibę przy
pl. Żołnierza Polskiego 16 w sali nr 136,

odbędzie się druga licytacja nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Słonecznej 11 w miejscowości Nowe Warpno, powiat policki, stanowiącej działki gruntu nr 81/19, 81/14, zabudowane innym budynkiem niemieszkalnym, dla której Sąd Rejonowy Szczecin Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie XI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą SZ2S/00021228/6. Tytuł prawny do ww. nieruchomości przysługuje wyłącznie dłużnikowi Markowi Tesze. Sposób użytkowania (obecny): na nieruchomości znajduje się budynek mieszkalny, budynek gospodarczy, szopa, wiaty, garaż blaszany, fundamenty do przybudówki, taras bez utwardzenia, roślinność, infrastruktura, ogrodzenie. Budowa budynku nie zakończyła się (prowadzony jest dziennik budowy – ostatni wpis z dnia 12.05.2021 r.).
    Suma oszacowania nieruchomości wynosi 577 100,00 zł. Cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi: 384 733,33 zł.
    Licytant przystępujący do przetargu zgodnie z art. 962 § 1 powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Wysokość rękojmi wynosi: 57.710,00zł.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto  komornika:  
 BANK BGŻ BNP PARIBAS S.A. 49 2030 0045 1110 0000 0413 1520.
    Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
    W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu opisu i oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
    Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
    Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Powrót do licytacji