GODZINY URZĘDOWANIA

Poniedziałek 8:00-16:00
Wtorek 8:00-16:00
Środa 8:00-17:00
Czwartek 8:00-16:00
Piątek 8:00-14:00

Dyżur komornika
środa 14:00-17:00

KANCELARIA DYSPONUJE

KOMORNIK ON-LINE - System umożliwiający wierzycielowi przeglądanie spraw w trybie online

 

CEPIK - Centralna ewidencja pojazdów - elektroniczny dostęp do bazy pojazdów i ich właścicieli

EPU - Elektroniczne Postępowanie Upominawcze - obsługa spraw egzekucyjnych poprzez e-sąd

OGNIVO - System szybkiej wymiany danych z ponad 25 bankami komercyjnym n/t dłużnika

EKW - Elektroniczne Księgi Wieczyste - dostęp do treści księgi wieczystej online.

@ZUS - Przesył zapytań do ZUS drogą elektroniczną

CEIDG - Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

LICYTACJE NIERUCHOMOŚCI

29-09-2021 godz. 09:00 DRUGA licytacja grunt ul. Nehringa/Kościelana

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Marcin Figas na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że:
 
w dniu  29 WRZEŚNIA 2021 r. o godz. 09:00
  w    budynku Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie mającego siedzibę przy Szczecin, pl. Żołnierza Polskiego 16 w sali nr 136,  


   
odbędzie się DRUGA licytacja nieruchomości gruntowej o pow. 0,3714 ha, położonej w Szczecinie przy ul. Władysława Nehringa stanowiącej działkę gruntu nr 14/2, dla której Sąd Rejonowy Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr SZ1S/00181527/4. Tytuł prawny do nieruchomości przysługuje wyłącznie dłużnej spółce A-1 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa. Aktualny sposób użytkowania nieruchomości: nieruchomość zabudowana budynkiem gospodarczym i trafostacją.
Teren, na którym znajduje się licytowana nieruchomość nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Decyzją nr 192/12 Prezydent Miasta Szczecin ustalił warunki zabudowy dla terenu położonego przy ul. Nehringa w Szczecinie stanowiącego działki nr 14/2 i 4/8 z obrębu 3008: "Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na budynek usługowo- handlowy (w tym usługi gastronomii). Maksymalna powierzchnia sprzedaży: 120m2. Budowa pięciu budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną."
!!!UWAGA!!! Działka nr 4/8 z obrębu 3008 będzie przedmiotem odrębnej licytacji 29 WRZEŚNIA 2021r. o godz. 10 w sali nr 136.

    Suma oszacowania nieruchomości wynosi 727 400,00 zł /netto/. Sprzedaż przedmiotowej nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (VAT) w stawce  23%. Tak więc suma oszacowania brutto nieruchomości wynosi 894 702,00 zł - jest to wartość netto powiększona o kwotę podatku VAT, tj. kwotę 167 302,00 zł.
    Cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi: 484 933,33 zł /netto/, a po uwzględnieniu podatku VAT wynosi: 596 468,00 zł /brutto/ - jest to wartość netto powiększona o kwotę podatku VAT, tj. kwotę 111 534,67 zł.
    Licytant przystępujący do przetargu zgodnie z art. 962 § 1 powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
    Wysokość rękojmi wynosi: 72 740,00 zł /netto/, a po uwzględnieniu podatku VAT wynosi: 89 470,20zł /brutto/ - jest to wartość netto powiększona o kwotę podatku VAT, tj. kwotę 16 730,20zł.
    Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto  komornika:   BANK BGŻ BNP PARIBAS S.A. 49 2030 0045 1110 0000 0413 1520
    Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
    W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu opisu i oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
    Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
    Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 68, poz.360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.


Powrót do licytacji