GODZINY URZĘDOWANIA

Poniedziałek 8:00-16:00
Wtorek 8:00-16:00
Środa 8:00-17:00
Czwartek 8:00-16:00
Piątek 8:00-14:00

Dyżur komornika
środa 14:00-17:00

KANCELARIA DYSPONUJE

KOMORNIK ON-LINE - System umożliwiający wierzycielowi przeglądanie spraw w trybie online

 

CEPIK - Centralna ewidencja pojazdów - elektroniczny dostęp do bazy pojazdów i ich właścicieli

EPU - Elektroniczne Postępowanie Upominawcze - obsługa spraw egzekucyjnych poprzez e-sąd

OGNIVO - System szybkiej wymiany danych z ponad 25 bankami komercyjnym n/t dłużnika

EKW - Elektroniczne Księgi Wieczyste - dostęp do treści księgi wieczystej online.

@ZUS - Przesył zapytań do ZUS drogą elektroniczną

CEIDG - Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

LICYTACJE NIERUCHOMOŚCI

02-09-2020r. I Licytacja Police ul. Licealna 1a - nieruchomość komercyjna

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

    Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Marcin Figas
na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że:

dnia 02 WRZEŚNIA 2020 r. o godz. 11:00
w budynku Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie mającego siedzibę przy
pl. Żołnierza Polskiego 16 w sali nr 136,

odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej położonej w Policach przy ul. Licealnej o pow. 0,7644 ha zabudowanej murowanym budynkiem magazynowo-produkcyjnym o pow. uzytkowej 2.754,3600 m2, dla nieruchomości Sąd Rejonowy Szczecin- Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie XI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Policach prowadzi księgę wieczystą o numerze SZ2S/00031082/3. Nieruchomość jest wyłączną własnością Nowalijka sp. z o.o. Każdoczesnemu właścicielowi przedmiotowej nieruchomości przysługuje prawo do bezpłatnego i na czas nieokreślony przejazu i przechodu przez nieruchomości opisaną w księdze o numerze SZ2S/00007689/1, nieruchomość opisaną w księdze o numerze SZ2S/00037961/1 oraz nieruchomość opisaną w księdze o numerze SZ2S/00040441/4 w celu zapewnienia dostępu do drogi publicznej. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego teren przeznaczony jest pod "usługi nieuciążliwe. Dopuszcza się usługi sportu i rekreacji".
    Suma oszacowania nieruchomości wynosi 1.690.000,00 zł /netto/. Sprzedaż przedmiotowej nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (VAT) w stawce  23%. Tak więc suma oszacowania brutto nieruchomości wynosi 2.078.700,00 zł - jest to wartość netto powiększona o kwotę podatku VAT, tj. kwotę 388.700,00 zł.
    Cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi: 1.267.500,00 zł /netto/, a po uwzględnieniu podatku VAT wynosi: 1.559.025,00 zł /brutto/ - jest to wartość netto powiększona o kwotę podatku VAT, tj. kwotę 291.525,00 zł.
    Licytant przystępujący do przetargu zgodnie z art. 962 § 1 powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
    Wysokość rękojmi wynosi: 169.000,00 zł /netto/, a po uwzględnieniu podatku VAT wynosi: 207.870,00zł /brutto/ - jest to wartość netto powiększona o kwotę podatku VAT, tj. kwotę 38.870,00 zł.
    Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto  komornika:   BANK BGŻ BNP PARIBAS S.A. 49 2030 0045 1110 0000 0413 1520
    Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
    W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu opisu i oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
    Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
    Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 68, poz.360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów


Powrót do licytacji