GODZINY URZĘDOWANIA

Poniedziałek 8:00-16:00
Wtorek 8:00-16:00
Środa 8:00-17:00
Czwartek 8:00-16:00
Piątek 8:00-14:00

Dyżur komornika
środa 14:00-17:00

KANCELARIA DYSPONUJE

KOMORNIK ON-LINE - System umożliwiający wierzycielowi przeglądanie spraw w trybie online

 

CEPIK - Centralna ewidencja pojazdów - elektroniczny dostęp do bazy pojazdów i ich właścicieli

EPU - Elektroniczne Postępowanie Upominawcze - obsługa spraw egzekucyjnych poprzez e-sąd

OGNIVO - System szybkiej wymiany danych z ponad 25 bankami komercyjnym n/t dłużnika

EKW - Elektroniczne Księgi Wieczyste - dostęp do treści księgi wieczystej online.

@ZUS - Przesył zapytań do ZUS drogą elektroniczną

CEIDG - Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

LICYTACJE NIERUCHOMOŚCI

10-09-2019; godz. 09:00 II Licytacja nieruchomość gruntowa w Grzepnicy; pow. 1,0182 ha

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

    Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin- Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Marcin Figas na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że:


dnia 10 września 2019 roku, godz. 09:00
w budynku Sądu Rejonowego Szczecin- Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie mającego siedzibę przy
pl. Żołnierza Polskiego 16 w sali nr 142,


odbędzie się druga licytacja nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Grzepnica, gmina Dobra stanowiącej działkę nr 38/17 o pow. 1,0182 ha dla której Sąd Rejonowy Szczecin Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie XI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Policach prowadzi księgę wieczystą SZ2S/00015969/7. Tytuł prawny do nieruchomości przysługuje Wiesławowi Szewczuk albowiem  na mocy prawomocnego  Wyroku Sądu Okręgowego w Szczecinie I Wydz. Cywilnego z dnia 12 października 2017r., sygn. I C 1621/16 uznano za nieważną umowę darowizny zawartą dnia 23 lutego 2007r. pomiędzy Wiesławem Szewczuk a Małgorzatą Szewczuk, której przedmiotem była opisana powyżej nieruchomość. Działka nr 38/17,obręb Grzepnica, gmina Dobra, znajduje się w strefie rozwoju funkcji mieszkalnej jednorodzinnej niskiej intensywności z usługami towarzyszącymi.

    Suma oszacowania wynosi 293 000,00 zł zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 195 333,33 zł.
    Licytant przystępujący do przetargu zgodnie z art. 962 § 1 powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 29 300,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
    Rękojmię można uiścić także na konto  komornika:
BANK BGŻ BNP PARIBAS S.A. 49 2030 0045 1110 0000 0413 1520
najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.  
    Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
    W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją, wolno oglądać operat szacunkowy biegłego sądowego oraz protokół opisu i oszacowania w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym Szczecin Prawobrzeże i Zachód Marcina Figasa, ul. A. Struga 19 (tel. 91 43136 04) w Szczecinie.
    Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
    Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

UWAGA!!! Sprzedaż przedmiotowej nieruchomości następuje z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z przepisów ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. z 2012 r. poz. 803 ze zm.) znowelizowanej z dniem 30 kwietnia 2016 r. przez ustawę z dnia 14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. z 27 kwietnia 2016 r., poz. 585) oraz ustawą z dnia 26 kwietnia 2019r. o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 11 czerwca 2019r., poz. 1080),  a w szczególności, z uwzględnieniem przepisu z art. 2a w zw. z art. 6 i 7 w/w ustawy.
 

 


Powrót do licytacji