GODZINY URZĘDOWANIA

Poniedziałek 8:00-16:00
Wtorek 8:00-16:00
Środa 8:00-18:00
Czwartek 8:00-16:00
Piątek 8:00-14:00

Dyżur komornika
środa 14:00-18:00

KANCELARIA DYSPONUJE

KOMORNIK ON-LINE - System umożliwiający wierzycielowi przeglądanie spraw w trybie online

 

CEPIK - Centralna ewidencja pojazdów - elektroniczny dostęp do bazy pojazdów i ich właścicieli

EPU - Elektroniczne Postępowanie Upominawcze - obsługa spraw egzekucyjnych poprzez e-sąd

OGNIVO - System szybkiej wymiany danych z ponad 25 bankami komercyjnym n/t dłużnika

EKW - Elektroniczne Księgi Wieczyste - dostęp do treści księgi wieczystej online.

@ZUS - Przesył zapytań do ZUS drogą elektroniczną

CEIDG - Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

LICYTACJE NIERUCHOMOŚCI

11-04-2019R. I licytacja DZIAŁKI NIEZABUDOWANEJ NR 14/23; SZCZECIN UL. FRANCISZKA

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin- Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Marcin Figas na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że:


dnia 11 kwietnia 2019 roku, godz. 09:00


w budynku Sądu Rejonowego Szczecin- Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie mającego siedzibę przy
pl. Żołnierza Polskiego 16 w sali nr 136,
odbędzie się pierwsza licytacja:

  • udziału 1/2 w nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę gruntu nr 14/23 (iden. działki 326201 1.4159.14/23) położoną w Szczecinie obręb Dąbie 159 nr 4159 (przy ul. Franciszka), przeznaczoną pod zabudowę jednorodzinną wolnostojącą lub bliźniaczą  z dopuszczeniem uslug. Licytowana działka gruntu objęta jest księgą wieczystą prowadzoną przez Sąd Rejonowy Szczecin Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych SZ1S/00099787/2. Licytowany udział 1/2 stanowi własność Danuty Rzadkiewicz.
  • udziału 1/2 w nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę gruntu nr 14/23 (iden. działki 326201 1.4159.14/23) położoną w Szczecinie obręb Dąbie 159 nr 4159 (przy ul. Franciszka), przeznaczoną pod zabudowę jednorodzinną wolnostojącą lub bliźniaczą  z dopuszczeniem uslug. Licytowana działka gruntu objęta jest księgą wieczystą prowadzoną przez Sąd Rejonowy Szczecin Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych SZ1S/00099787/2. Licytowany udział 1/2 stanowi własność Roberta Rzadkiewicz.

    Suma oszacowania każdego z udziałów po 1/2 wynosi 66 500,00 zł /całość: 133 000,00zł/ zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 49 875,00 zł /dot. jednego udziału po 1/2/.
    Licytant przystępujący do przetargu zgodnie z art. 962 § 1 powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 6 650,00 zł /dot. jednego udziału po 1/2/ najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
    Rękojmię można uiścić także na konto  komornika:
BANK BGŻ BNP PARIBAS S.A. 49 2030 0045 1110 0000 0413 1520 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.  
    Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
    W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją, wolno oglądać operat szacunkowy biegłego sądowego oraz protokół opisu i oszacowania w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym Szczecin Prawobrzeże i Zachód Marcina Figasa, ul. A. Struga 19 (tel. 91 43136 04) w Szczecinie.
    Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
    Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Powrót do licytacji